CZ EN DE
Pension Rubin Psary

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Co jsou soubory cookies?

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookie využíváme pro zlepšení Vám poskytovaných služeb a zajištění funkčnosti webu. 
 
Soubory cookies pomáhají například:
  • ke správné funkčnosti a rychlejšímu načítání našich stránek
  • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji (na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům)
 

Jaké soubory cookie používáme?

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči jen do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).
 
 
Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu
Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.
 

Jak odmítnout používání souborů cookie?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
 
 

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
Tyto webové stránky užívají Google Analytics, službu analýzy webových stránek Google Inc. („Google”). Google Analytics používá tzv. „cookies”, textové soubory, které si můžete na svém počítači uložit a které Vám umožní provedení analýzy užívání webové stránky. Informace o Vašem užívání těchto webových stran získané prostřednictvím souborů cookie se přenášejí na server Googlu do USA a zde se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na tomto webu bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru službou Google zkrácena.
 
Pouze ve výjimečných případech bude Vaše úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Na základě žádosti provozovatele těchto webových stran společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení využití webových stránek a k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu. Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu získanou z prohlížeče s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci využít veškeré funkce těchto webových stran v plném rozsahu.
 
Kromě toho můžete shromažďování dat vytvořených prostřednictvím souborů cookies a vztahujících se k Vašemu používání internetové stránky (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto dat společností Google zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
 
Bližší informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů najdete na stránce https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.
 
 
 

PRINCIPLES OF USING COOKIES

What are cookies?

Cookies are small files that store information in your browser and are commonly used to distinguish individual users. However, the person of the user is not identifiable on the basis of this information. We use cookies to improve your service and ensure the functionality of your site.
 
Cookies help, for example:
  • for proper functionality and faster loading of our site
  • in determining which sites and features the visitors use most often (based on this, we can best adjust our offer to your requirements)
 

What cookies do we use?

The cookies used on our site can be divided into two basic types in terms of their durability. Short-term "session cookies," which are only temporary and remain stored in your browser only until you close your browser and persistent cookies for a long time, which remain stored on your device for a long time or until you manually delete them the cookie retention time on your device depends on your cookie settings and browser settings.)
 
 
In terms of the functionality that each cookie performs, the cookie can be divided into:
  • analytical tools that help us improve the user experience of our site by understanding how users use it
  • essential, which are important for the basic functionality of the site
  • Some cookies may collect information that is subsequently used by third parties. However, you can not identify yourself.
 

How do I refuse to use cookies?

Use cookies to set up using your internet browser. Most browsers automatically accept cookies by default. You can reject cookies using your web browser or set up only certain cookies.
 
 

INFORMATION ON PERSONAL DATA PROTECTION

 
This site uses Google Analytics, the Google Analytics Website Analysis service. ("Google"). Google Analytics uses so-called "cookies", text files you can save on your computer, which will allow you to analyze the use of a website. Information about your use of this website obtained through cookies is transferred to the Google server in the U.S. and stored here. If IP anonymization is activated on this site, your IP address will be shortened within Google or other contracting parties to the European Economic Area Agreement.
 
Only in exceptional cases will your full IP address be transferred to a US server in the US and shortened there. At the request of the operator of these web sites, Google will use this information to evaluate the use of the website and to compile reports on web site activities and to provide additional services related to the use of the website and the Internet. In any case, Google will not associate your IP address obtained from your browser with other Google data. You can prevent storing cookies using the appropriate browser settings; however, please note that in such a case you will not be able to use all of the features of this website in full.
 
In addition, you may prevent the collection of cookie data relating to your use of the website (including your IP address) for Google and the processing of such data by Google by downloading and installing the browser plugin available under the following link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
 
For more information on our terms of use and privacy, visit https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.