CZ EN DE
Pension Rubin Psary

Všeobecné obchodní podmínky

pro:
 
Jan Jůna - PENSION RUBÍN
Kostelní 875, 17000 Praha
IČO: 88596974
 
Provozovna: PENSION RUBÍN
Psárská 440, 252 44, Psáry
Identifikační číslo provozovny: 1011488795
 
 
čl. 1 Předmět obchodních podmínek
 
1.1. Předmětem těchto obchodních podmínek (dále jen "podmínky") jsou ubytovací, stravovací a další předem řádně objednané a uhrazené služby z nabídky zařízení Pensionu Rubín (dále jen "zařízení") v rozsahu dle objednávky klienta.
 
1.2. Zařízení je povinno zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a bez zbytečného odkladu informovat o změně poskytovaných služeb. Změny a odchylky jednotlivých služeb od dohodnutého rozsahu jsou přípustné zejména z důvodů vyšší moci, tedy z příčin, kterým zařízení nemohlo zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Za to se považuje i rozhodnutí zřizovatele o změně využití ubytovacích či stravovacích kapacit v rámci hlavní nebo jiné činnosti zařízení.
 
čl. 2 Účastníci smluvního vztahu
 
2.1. Účastníky smluvního vztahu jsou:
2.1.1. Pension Rubín
2.1.2. fyzické či právnické osoby (dále jen "klient").
 
čl. 3 Vznik smluvního vztahu
 
3.1. Smluvní vztah vzniká mezi smluvními stranami objednáním služeb ze strany klienta a jejich potvrzením zařízením.
 
čl. 4 Ceny za služby
 
4.1. Ceny za služby jsou smluvní a jsou uvedeny v platném ceníku.
 
Čl. 5 Změny objednaných služeb
 
5.1. V případě, že klient zruší objednané ubytovací služby dle předchozích ustanovení, je povinen uhradit zařízení stornopoplatek, jehož výše je stanovena v závislosti na období, ve kterém jsou objednané služby zrušeny, a to takto:
 
5.1.1. 31 a více dnů před datem ubytování: bez stornopoplatku,
5.1.2. 30 až 15 dnů před datem ubytování: 30 % z celkové ceny ubytování,
5.1.3. 14 až 8 dnů před datem ubytování: 50 % z celkové ceny ubytování,
5.1.4. 7 až 1 den před datem ubytování: 80 % z celkové ceny ubytování,
5.1.5.1 den před datem ubytování po den určený jako první den ubytování: 100% z celkové ceny ubytování a objednaných služeb. 
 
5.2. V případě, že klient zruší písemně objednané rezervované prostory dle přechozích ustanovení, je povinen uhradit zařízení stornopoplatek, jehož výše je stanovena v závislosti na období, ve kterém jsou objednané prostory zrušeny a to takto:
5.2.1. 3 měsíce před uskutečněním akce lze rezervaci stornovat bez stornopoplatku,
5.2.2. 2 měsíce před uskutečněním akce lze rezervaci stornovat s 50% penalizací za rezervované prostory,
5.2.3. 1 měsíc před uskutečněním akce lze rezervaci stornovat s 75% penalizací za rezervované prostory,
5.2.4. 14 dní před uskutečněním akce lze rezervaci stornovat s 100% penalizací za rezervované prostory
 
5.3. Smluvní strany se mohou dohodnout na neúčtování stornopoplatků (úmrtí, doložená hospitalizace apod.). 
 
5.4. Při předčasném odjezdu hosta je účtován stornopoplatek ve výši 100 % ze zbývající ceny pobytu.
 
5.5. Za nevyčerpané objednané služby a za změnu objednaných služeb v průběhu ubytování se neposkytuje žádná finanční náhrada.
 
Čl. 6 Ubytovací řád
 
6.1. Klient je povinen dodržovat ubytovací řád zařízení (a jeho hrubé porušení může mít za následek okamžité ukončení objednaných služeb bez poskytnutí jakékoliv finanční náhrady).
 
6.2. V případě nedodržení ubytovacího řádu, které má za důsledek vznik škody klienta, zařízení za ni neodpovídá, nestanoví-li platné právní předpisy jinak.
 
6.3. Klienti jsou odpovědni za škody způsobené na majetku penzionu. V případě škody na majetku penzionu způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta.
 
 
Čl. 7 Reklamace 
 
7.1. Klient má právo na reklamaci služeb zjistí-li, že služby poskytované zařízením mají vady.
7.2. V případě, že dojde mezi klientem (spotřebitelem) a zařízením ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.adr.coi.cz.
 
Čl. 8 Ochrana osobních údajů
 
Soukromé údaje o hostech budou zpracovány a uloženy u penzionu v souladu se zákonem 101/2000 Sb. a kopie vyplněného a podepsaného registračního formuláře se zasílají odboru cizinecké policie, v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb. s pozdějších předpisů, a zákon č. 314/2015 Sb.
 
 
 
 Platnost a účinnost těchto podmínek je od 1. května 2018.
 
Jan Jůna
provozovatel Penzionu Rubín
 
 
 

General Terms and Conditions

for:
 
Jan Jůna - PENSION RUBÍN
Kostelní 875, 17000 Praha
IČO: 88596974
 
Operation: PENSION RUBÍN
Psarska 440, 252 44, Psara
Identification number: 1011488795
 
 
Article 1 Subject of Business Terms and Conditions
 
1.1. The subject of these Business Terms and Conditions (hereinafter referred to as the "Terms") are accommodation, catering and other pre-ordered and paid services from the Pension Rubin offer (hereinafter referred to as "the facility") to the extent ordered by the client.
 
1.2. The facility is obliged to provide services in the agreed scope and quality and to inform without undue delay the change of the provided services. Changes and deviations of individual services from an agreed range are permissible, for example, for reasons of force majeure, that is to say, the reasons for which the device could not have been avoided even when all efforts were made. This is also considered as the decision of the founder to change the use of accommodation or catering capacities within the main or other activities of the facility.
 
Article 2 Participants in a contractual relationship
 
2.1. The parties to the contract are:
2.1.1. Pension Rubin
2.1.2. natural or legal persons (hereinafter referred to as "client").
 
Article 3 Establishment of a contractual relationship
 
3.1. A contractual relationship arises between the contracting parties by ordering services from the client and confirming them with the equipment.
 
Article 4 Service Prices
 
4.1. Service prices are contractual and are listed in a valid pricelist.
 
Art. 5 Changes to ordered services
 
5.1. In case the client cancels the ordered accommodation services according to the previous provisions, he is obliged to pay the facility a cancellation fee, the amount of which is determined depending on the period in which the ordered services are canceled, as follows:
 
5.1.1. 31 and more days before the date of accommodation: no cancellation fee,
5.1.2. 30 to 15 days before the date of accommodation: 30% of the total price of accommodation,
5.1.3. 14 to 8 days before the date of accommodation: 50% of the total price of accommodation,
5.1.4. 7 to 1 day before the date of accommodation: 80% of the total price of accommodation,
5.1.5.1 day before the date of accommodation for the day of the first day of accommodation: 100% of the total price of the accommodation and the ordered services.
 
5.2. In the event that the client cancels the booked reserved spaces in accordance with the previous provisions, he is obliged to pay the facility a cancellation fee, the amount of which is determined depending on the period in which the booked premises are canceled, as follows:
5.2.1. 3 months before the event can be canceled without a cancellation fee,
5.2.2. 2 months before the event can be canceled with 50% penalty for reserved rooms,
5.2.3. 1 month before the event, the reservation can be canceled with 75% penalty for reserved space,
5.2.4. 14 days before the event can be canceled with 100% penalty for reserved rooms
 
5.3. The contracting parties may agree not to charge cancellation fees (death, documented hospitalization, etc.).
 
5.4. Upon premature departure of the guest, a 100% cancellation fee is charged for the remaining cost of the stay.
 
5.5. No financial compensation is payable for the unused ordered services and for the change of the ordered services during the stay.
 
Art. 6 Accommodation rules
 
6.1. The client is obliged to adhere to the accommodation rules of the facility (and its gross violation may result in the immediate termination of the ordered services without any financial compensation).
 
6.2. In the event of non-observance of the accommodation rule, which results in the loss of the client, the facility is not responsible for it, unless otherwise provided by the applicable law.
 
6.3. Clients are responsible for damages caused to the property of the boarding house. In the event of damage to the property of a guesthouse caused by a client, the client is obliged to compensate for the damage caused at the latest on the day of termination of the client's stay or on the basis of an invoice issued within 14 days from the date of termination of the client's stay.
 
 
Art. 7 Complaints
 
7.1. The Client has the right to claim services if he / she discovers that the services provided by the equipment are defective.
7.2. In the event that consumer (consumer) and consumer disputes arise in a consumer dispute which can not be settled by mutual agreement, the client may submit a proposal for out-of-court settlement of such a dispute to a designated extrajudicial dispute resolution body such as the Czech Trade Inspectorate, the Central Inspectorate ADR, Štěpánská 15, 120 00 Prague 2, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.adr.coi.cz.
 
Art. 8 Privacy Policy
 
Private guest data will be processed and stored at the pension in accordance with Act 101/2000 Coll. and a copy of the completed and signed registration form shall be sent to the Alien Police Department in accordance with Act No. 326/1999 Coll. with later regulations, and Act No. 314/2015 Coll.
 
 
 
 The validity and effectiveness of these conditions is from May 1, 2018.
 
Jan Jůna
operator of Pension Rubin