CZ EN DE
Pension Rubin Psary

Všeobecné obchodní podmínky

pro:
 
Jan Jůna - PENSION RUBÍN
Kostelní 875, 17000 Praha
IČO: 88596974
 
Provozovna: PENSION RUBÍN
Psárská 440, 252 44, Psáry
Identifikační číslo provozovny: 1011488795
 
 
čl. 1 Předmět obchodních podmínek
 
1.1. Předmětem těchto obchodních podmínek (dále jen "podmínky") jsou ubytovací, stravovací a další předem řádně objednané a uhrazené služby z nabídky zařízení Pensionu Rubín (dále jen "zařízení") v rozsahu dle objednávky klienta.
 
1.2. Zařízení je povinno zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě a bez zbytečného odkladu informovat o změně poskytovaných služeb. Změny a odchylky jednotlivých služeb od dohodnutého rozsahu jsou přípustné zejména z důvodů vyšší moci, tedy z příčin, kterým zařízení nemohlo zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Za to se považuje i rozhodnutí zřizovatele o změně využití ubytovacích či stravovacích kapacit v rámci hlavní nebo jiné činnosti zařízení.
 
čl. 2 Účastníci smluvního vztahu
 
2.1. Účastníky smluvního vztahu jsou:
2.1.1. Pension Rubín
2.1.2. fyzické či právnické osoby (dále jen "klient").
 
čl. 3 Vznik smluvního vztahu
 
3.1. Smluvní vztah vzniká mezi smluvními stranami objednáním služeb ze strany klienta a jejich potvrzením zařízením.
 
čl. 4 Ceny za služby
 
4.1. Ceny za služby jsou smluvní a jsou uvedeny v platném ceníku.
 
Čl. 5 Změny objednaných služeb
 
5.1. V případě, že klient zruší objednané ubytovací služby dle předchozích ustanovení, je povinen uhradit zařízení stornopoplatek, jehož výše je stanovena v závislosti na období, ve kterém jsou objednané služby zrušeny, a to takto:
 
5.1.1. 31 a více dnů před datem ubytování: bez stornopoplatku,
5.1.2. 30 až 15 dnů před datem ubytování: 30 % z celkové ceny ubytování,
5.1.3. 14 až 8 dnů před datem ubytování: 50 % z celkové ceny ubytování,
5.1.4. 7 až 1 den před datem ubytování: 80 % z celkové ceny ubytování,
5.1.5.1 den před datem ubytování po den určený jako první den ubytování: 100% z celkové ceny ubytování a objednaných služeb. 
 
5.2. V případě, že klient zruší písemně objednané rezervované prostory dle přechozích ustanovení, je povinen uhradit zařízení stornopoplatek, jehož výše je stanovena v závislosti na období, ve kterém jsou objednané prostory zrušeny a to takto:
5.2.1. 3 měsíce před uskutečněním akce lze rezervaci stornovat bez stornopoplatku,
5.2.2. 2 měsíce před uskutečněním akce lze rezervaci stornovat s 50% penalizací za rezervované prostory,
5.2.3. 1 měsíc před uskutečněním akce lze rezervaci stornovat s 75% penalizací za rezervované prostory,
5.2.4. 14 dní před uskutečněním akce lze rezervaci stornovat s 100% penalizací za rezervované prostory
 
5.3. Smluvní strany se mohou dohodnout na neúčtování stornopoplatků (úmrtí, doložená hospitalizace apod.). 
 
5.4. Při předčasném odjezdu hosta je účtován stornopoplatek ve výši 100 % ze zbývající ceny pobytu.
 
5.5. Za nevyčerpané objednané služby a za změnu objednaných služeb v průběhu ubytování se neposkytuje žádná finanční náhrada.
 
Čl. 6 Ubytovací řád
 
6.1. Klient je povinen dodržovat ubytovací řád zařízení (a jeho hrubé porušení může mít za následek okamžité ukončení objednaných služeb bez poskytnutí jakékoliv finanční náhrady).
 
6.2. V případě nedodržení ubytovacího řádu, které má za důsledek vznik škody klienta, zařízení za ni neodpovídá, nestanoví-li platné právní předpisy jinak.
 
6.3. Klienti jsou odpovědni za škody způsobené na majetku penzionu. V případě škody na majetku penzionu způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta.
 
 
Čl. 7 Reklamace 
 
7.1. Klient má právo na reklamaci služeb zjistí-li, že služby poskytované zařízením mají vady.
7.2. V případě, že dojde mezi klientem (spotřebitelem) a zařízením ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.adr.coi.cz.
 
Čl. 8 Ochrana osobních údajů
 
Soukromé údaje o hostech budou zpracovány a uloženy u penzionu v souladu se zákonem 101/2000 Sb. a kopie vyplněného a podepsaného registračního formuláře se zasílají odboru cizinecké policie, v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb. s pozdějších předpisů, a zákon č. 314/2015 Sb.
 
 
 
 Platnost a účinnost těchto podmínek je od 1. května 2018.
 
Jan Jůna
provozovatel Penzionu Rubín
 
 
 

General Terms and Conditions

for:
 
Jan Jůna - PENSION RUBÍN
Kostelní 875, 17000 Praha
IČO: 88596974
 
Operation: PENSION RUBÍN
Psarska 440, 252 44, Psara
Identification number: 1011488795
 
 
Article 1 Subject of Business Terms and Conditions
 
1.1. The subject of these Business Terms and Conditions (hereinafter referred to as the "Terms") are accommodation, catering and other pre-ordered and paid services from the Pension Rubin offer (hereinafter referred to as "the facility") to the extent ordered by the client.
 
1.2. The facility is obliged to provide services in the agreed scope and quality and to inform without undue delay the change of the provided services. Changes and deviations of individual services from an agreed range are permissible, for example, for reasons of force majeure, that is to say, the reasons for which the device could not have been avoided even when all efforts were made. This is also considered as the decision of the founder to change the use of accommodation or catering capacities within the main or other activities of the facility.
 
Article 2 Participants in a contractual relationship
 
2.1. The parties to the contract are:
2.1.1. Pension Rubin
2.1.2. natural or legal persons (hereinafter referred to as "client").
 
Article 3 Establishment of a contractual relationship
 
3.1. A contractual relationship arises between the contracting parties by ordering services from the client and confirming them with the equipment.
 
Article 4 Service Prices
 
4.1. Service prices are contractual and are listed in a valid pricelist.
 
Art. 5 Changes to ordered services
 
5.1. In case the client cancels the ordered accommodation services according to the previous provisions, he is obliged to pay the facility a cancellation fee, the amount of which is determined depending on the period in which the ordered services are canceled, as follows:
 
5.1.1. 31 and more days before the date of accommodation: no cancellation fee,
5.1.2. 30 to 15 days before the date of accommodation: 30% of the total price of accommodation,
5.1.3. 14 to 8 days before the date of accommodation: 50% of the total price of accommodation,
5.1.4. 7 to 1 day before the date of accommodation: 80% of the total price of accommodation,
5.1.5.1 day before the date of accommodation for the day of the first day of accommodation: 100% of the total price of the accommodation and the ordered services.
 
5.2. In the event that the client cancels the booked reserved spaces in accordance with the previous provisions, he is obliged to pay the facility a cancellation fee, the amount of which is determined depending on the period in which the booked premises are canceled, as follows:
5.2.1. 3 months before the event can be canceled without a cancellation fee,
5.2.2. 2 months before the event can be canceled with 50% penalty for reserved rooms,
5.2.3. 1 month before the event, the reservation can be canceled with 75% penalty for reserved space,
5.2.4. 14 days before the event can be canceled with 100% penalty for reserved rooms
 
5.3. The contracting parties may agree not to charge cancellation fees (death, documented hospitalization, etc.).
 
5.4. Upon premature departure of the guest, a 100% cancellation fee is charged for the remaining cost of the stay.
 
5.5. No financial compensation is payable for the unused ordered services and for the change of the ordered services during the stay.
 
Art. 6 Accommodation rules
 
6.1. The client is obliged to adhere to the accommodation rules of the facility (and its gross violation may result in the immediate termination of the ordered services without any financial compensation).
 
6.2. In the event of non-observance of the accommodation rule, which results in the loss of the client, the facility is not responsible for it, unless otherwise provided by the applicable law.
 
6.3. Clients are responsible for damages caused to the property of the boarding house. In the event of damage to the property of a guesthouse caused by a client, the client is obliged to compensate for the damage caused at the latest on the day of termination of the client's stay or on the basis of an invoice issued within 14 days from the date of termination of the client's stay.
 
 
Art. 7 Complaints
 
7.1. The Client has the right to claim services if he / she discovers that the services provided by the equipment are defective.
7.2. In the event that consumer (consumer) and consumer disputes arise in a consumer dispute which can not be settled by mutual agreement, the client may submit a proposal for out-of-court settlement of such a dispute to a designated extrajudicial dispute resolution body such as the Czech Trade Inspectorate, the Central Inspectorate ADR, Štěpánská 15, 120 00 Prague 2, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.adr.coi.cz.
 
Art. 8 Privacy Policy
 
Private guest data will be processed and stored at the pension in accordance with Act 101/2000 Coll. and a copy of the completed and signed registration form shall be sent to the Alien Police Department in accordance with Act No. 326/1999 Coll. with later regulations, and Act No. 314/2015 Coll.
 
 
 
 The validity and effectiveness of these conditions is from May 1, 2018.
 
Jan Jůna
operator of Pension Rubin

 

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Co jsou soubory cookies?

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookie využíváme pro zlepšení Vám poskytovaných služeb a zajištění funkčnosti webu. 
 
Soubory cookies pomáhají například:
  • ke správné funkčnosti a rychlejšímu načítání našich stránek
  • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji (na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům)
 

Jaké soubory cookie používáme?

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči jen do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).
 
 
Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
  • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
  • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu
Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.
 

Jak odmítnout používání souborů cookie?

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
 
 

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 
Tyto webové stránky užívají Google Analytics, službu analýzy webových stránek Google Inc. („Google”). Google Analytics používá tzv. „cookies”, textové soubory, které si můžete na svém počítači uložit a které Vám umožní provedení analýzy užívání webové stránky. Informace o Vašem užívání těchto webových stran získané prostřednictvím souborů cookie se přenášejí na server Googlu do USA a zde se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na tomto webu bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru službou Google zkrácena.
 
Pouze ve výjimečných případech bude Vaše úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Na základě žádosti provozovatele těchto webových stran společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení využití webových stránek a k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu. Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu získanou z prohlížeče s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci využít veškeré funkce těchto webových stran v plném rozsahu.
 
Kromě toho můžete shromažďování dat vytvořených prostřednictvím souborů cookies a vztahujících se k Vašemu používání internetové stránky (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto dat společností Google zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
 
Bližší informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů najdete na stránce https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.
 
 
 

PRINCIPLES OF USING COOKIES

What are cookies?

Cookies are small files that store information in your browser and are commonly used to distinguish individual users. However, the person of the user is not identifiable on the basis of this information. We use cookies to improve your service and ensure the functionality of your site.
 
Cookies help, for example:
  • for proper functionality and faster loading of our site
  • in determining which sites and features the visitors use most often (based on this, we can best adjust our offer to your requirements)
 

What cookies do we use?

The cookies used on our site can be divided into two basic types in terms of their durability. Short-term "session cookies," which are only temporary and remain stored in your browser only until you close your browser and persistent cookies for a long time, which remain stored on your device for a long time or until you manually delete them the cookie retention time on your device depends on your cookie settings and browser settings.)
 
 
In terms of the functionality that each cookie performs, the cookie can be divided into:
  • analytical tools that help us improve the user experience of our site by understanding how users use it
  • essential, which are important for the basic functionality of the site
  • Some cookies may collect information that is subsequently used by third parties. However, you can not identify yourself.
 

How do I refuse to use cookies?

Use cookies to set up using your internet browser. Most browsers automatically accept cookies by default. You can reject cookies using your web browser or set up only certain cookies.
 
 

INFORMATION ON PERSONAL DATA PROTECTION

 
This site uses Google Analytics, the Google Analytics Website Analysis service. ("Google"). Google Analytics uses so-called "cookies", text files you can save on your computer, which will allow you to analyze the use of a website. Information about your use of this website obtained through cookies is transferred to the Google server in the U.S. and stored here. If IP anonymization is activated on this site, your IP address will be shortened within Google or other contracting parties to the European Economic Area Agreement.
 
Only in exceptional cases will your full IP address be transferred to a US server in the US and shortened there. At the request of the operator of these web sites, Google will use this information to evaluate the use of the website and to compile reports on web site activities and to provide additional services related to the use of the website and the Internet. In any case, Google will not associate your IP address obtained from your browser with other Google data. You can prevent storing cookies using the appropriate browser settings; however, please note that in such a case you will not be able to use all of the features of this website in full.
 
In addition, you may prevent the collection of cookie data relating to your use of the website (including your IP address) for Google and the processing of such data by Google by downloading and installing the browser plugin available under the following link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).
 
For more information on our terms of use and privacy, visit https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.